Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢNThỏa thuận sau đây là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa Bạn (có thể là "Cá nhân" ,"Tổ chức " ) và đơn vị điều hành Website Vimoitruong.org ("Chúng tôi”). Thỏa thuận bao gồm các điều khoản dịch vụ mà bạn phải tuân thủ để được quyền tiếp cận và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều khoản dịch vụ này được áp dụng ngay cả khi bạn không có tài khoản Vimoitruong.org và việc Bạn sử dụng dịch vụ Vimoitruong.org nghĩa là bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ này. Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản dịch vụ theo quyết định của mình mà không cần thông báo trực tiếp cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm tìm hiểu phiên bản mới nhất bằng cách truy cập website Vimoitruong.org
XIN VUI LÒNG ĐỌC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY MỘT CÁCH CẨN TRỌNG TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG RÀNG BUỘC CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI2. MÔ TẢ DỊCH VỤVimoitruong.org một Cổng thông tin kết nối giữa những các cá nhân/ doanh nghiệp/ tổ chức tiêu dùng có trách nhiệm với các Dự án bảo vệ môi trường. Khi bạn có một tài khoản tại Vimoitruong.org, bạn có thể dễ dàng thực hiện các hoạt động trung hòa tác động đến môi trường thông qua các tiện ích mà chúng tôi cung cấp. Các tiện ích này được gọi chung là “Dịch vụ” Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này bao gồm một số thông tin liên lạc của Ban quản trị Gheptour.vn qua các phương tiện như email, SMS, Website.. và rằng các thông tin liên lạc này được coi là một phần không tách rời của Dịch vụ và Bạn sẽ không thể từ chối nhận các thông tin này trừ khi Bạn chấm dứt tài khoản của mình. 
3. TRÁCH NHIỆM VỚI TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU ĐƯỢC CUNG CẤPBạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho chúng tôi về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất cứ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng Bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ quy định này4. TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TINVới tư cách là người sử dụng dịch vụ, Bạn phải cam kết: (a) bạn có đủ tư cách pháp lý và tư cách hành vi khi sử dụng dịch vụ (b) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân trong Hồ sơ cá nhân, (c) duy trì và cập nhật kịp thời Hồ sơ cá nhân để bảo đảm rằng dữ liệu này là đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu Bạn cung cấp bất cứ thông tin nào không phải là không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu Vimoitruong.org  có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không trung thực hoặc không chính xác, Vimoitruong.org có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Bạn; từ chối một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai5. TRÁCH NHIỆM VÊ NỘI DUNG ĐĂNG TẢIBạn hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các Nội dung bạn tạo ra bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, video, email. Chúng tôi không có nghĩa vụ theo dõi các tài liệu được đăng và vì vậy, không bảo đảm về tính hợp pháp, chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của Nội Dung đó. Tại các khu vực được phép đăng tải Nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.6. HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNGKhông giới hạn các biện pháp khắc phục hậu quả khác, chúng tôi có thể chấm dứt sự tham gia của bạn, loại bỏ thông tin của bạn, cảnh báo cộng đồng về hành động của bạn và từ chối cung cấp dịch vụ nếu: (a) Bạn đã sử dụng sai mục đích các các dịch vụ, có hành vi trái pháp luật hoặc đạo đức (b), chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin bạn cung cấp không trung thực hoặc không chính xác, (c) chúng tôi tin rằng hành động của bạn là gian lận, lừa đảo và có thể gây ra tổn thất tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý cho cộng đồng hoặc chúng tôi, (d) sử dụng các dịch vụ với mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản đồng ý của chúng tôi (e) vi phạm các quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền riêng tư; (f) phát tán các ứng dụng độc hại hoặc tấn công chiếm đoạt quyền điều khiển hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân;7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆMBẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG: CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG (i) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (ii) DỊCH VỤ SẼ CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO HOẶC TẠI TỪNG THỜI ĐIỂM QUA KÊNH MÀ BẠN LỰA CHỌN HOẶC SỬ DỤNG, (iii) VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC ĐƯỢC BẢO ĐẢM TỐI ĐA. CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN SỬA ĐỔI, NGỪNG TẠM THỜI HOẶC VĨNH VIÊN DỊCH VỤ CHO DÙ CÓ HOẶC KHÔNG CÓ BÁO TRƯỚC. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI BẤT CỨ SỰ ĐIỀU CHỈNH, TẠM NGƯNG HOẶC KHÔNG TIẾP TỤC CUNG CÂP DỊCH VỤ.8. BẢO MẬTChúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Điều khoản riêng tư. Chúng tôi xem bảo vệ sự riêng tư của người sử dụng như một nguyên tắc cộng đồng quan trọng hàng đầu. Bạn có thể xem xét lại chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi tại Điều khoản riêng tư.9. SỞ HỮU TRÍ TUỆTất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các Dịch vụ của Vimoitruong.org đều thuộc về Vimoitruong.org hoặc cấp phép hợp pháp cho Vimoitruong.org sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của Vimoitruong.org, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, sửa đổi, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của Dịch vụ Vimoitruong.org cung cấp. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong các Dịch vụ của Vimoitruong.org .Tất cả các yếu tố cấu thành lên Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều thuộc phạm vị sở hữu của chúng tôi cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới Vimoitruong.org và/hoặc dịch vụ của Vimoitruong.org một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của bạn.10. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam . Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.